Cảm biến E2E NEXT có khoảng cách phát hiện tăng gấp đôi