CÔNG NGHỆ MẠNG 5G - ỨNG DỤNG CHO NỀN CÔNG NGHIỆP TƯƠNG LAI