Hoplongtech xuất lô tủ điện điều khiển tháng 6/2019