Delta tạo ra giải pháp cho ngành chăn nuôi gia súc