D:PLOY của Onrobot: Bước đột phá mới trong lĩnh vực tự động hóa