EU đang chuẩn bị những bước cuối cùng cho một chuẩn sạc chung trên smartphone vào cuối năm nay