[Hanyoung Nux - thông báo] ngừng sản xuất dòng sản phẩm DF, BK, ND4, ARE, RS6