[Hanyoung Nux - thông báo] ngừng sản xuất dòng sản phẩm điều khiển nhiệt độ