[Hanyoung Nux - thông báo] ngừng sản xuất model HY-4500S-PDMNR09