[Hanyoung Nux - thông báo] ngừng sản xuất model MC9-8R-D0-SS-4-2