[Hanyoung Nux - thông báo] ngừng sản xuất Series AF1