[Hanyoung Nux - thông báo] thay đổi mẫu tem cho rơ le mực nước