Hợp Long tổ chức thành công hội thảo ứng dụng giải pháp Ecotruxure Plant cho hệ thống sản xuất