[Leipole-thông báo] thay thế FK55 và FK77 bằng Series FKL55