[Schneider-thông báo] thêm đuôi G19 cho mã hàng nhà máy SEMV