Tính năng phần mềm quản lý thiết bị toàn diện DAQMaster