Tổng kết hội thảo Giải pháp Easyline - Hải Phòng ngày 24 tháng 5 năm 2018