Đặc điểm và ứng dụng của cảm biến đo mức chất lỏng